Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky REALITYFREE zo dňa 08.03.2024

Realitná kancelária:

Triplereal, s.r.o.  

Sídlo: Jasná 726/20, 931 01 Šamorín, IČO: 51 929 970, IČ DPH: SK 2120836487

Spoločnosť zapísaná v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 42957/T

v mene spoločnosti koná: Oliver Bystrický - konateľ spoločnosti

(ďalej aj iba ako „realitná kancelária“)

je právnickou osobou, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti venuje realitnej činnosti, t.j. sprostredkovaniu kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností a pôsobí spoločne s ďalšmi realitnými kanceláriami pod jednotnou značkou „REALITYFREE“. Za účelom dosiahnutia neustáleho zlepšovania poskytovaných služieb prijala realitná kancelária tieto Všeobecné obchodné podmienky REALITYFREE (ďalej aj iba ako „VOP“), ktorými stanovuje pravidlá činnosti realitnej kancelárie pri sprostredkovaní kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností tak, aby realitná kancelária na základe pokynov klienta s vynaložením odbornej starostlivosti vykonávala činnosť smerujúcu k dosiahnutiu maximálnej spokojnosti svojich klientov ako aj záujemcov o kúpu, predaj alebo prenájom nehnuteľností.

Realitná kancelária je riadne zaregistrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a má vypracovaný bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov klientov pre potreby zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Ďalej má vypracovaný program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

Právny vzťah medzi realitnou kanceláriou a klientom:

1.   Realitná kancelária vykonáva sprostredkovateľskú činnosť pre klienta, ktorý prejaví záujem o sprostredkovanie kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľností (ďalej len ako „klient“), a to na základe Zmluvy o výhradnom poskytovaní realitných služieb (ďalej aj iba ako „sprostredkovateľská zmluva“).

Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej realitná kancelária poskytuje realitné služby ako sprostredkovateľ na základe sprostredkovateľskej zmluvy.

3.   Sprostredkovateľská zmluva je uzatvorená a práva a povinnosti zmluvných strán zo sprostredkovateľskej zmluvy, ktoré nie sú výslovne upravené v sprostredkovateľskej zmluve, sa spravujú v súlade s ust. § 774 a nasl. z. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, resp. v súlade s ust. § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (podľa toho či je účastníkom sprostredkovateľskej zmluvy spotrebiteľ alebo podnikateľský subjekt).

4.   Realitná kancelária vykonáva sprostredkovateľskú činnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade s ustanoveniami sprostredkovateľskej zmluvy, s príslušnými právnymi predpismi, ako i týmito VOP, Etickým kódexom REALITYFREE a ostatnými internými predpismi REALITYFREE.

5.   Sprostredkovateľskou zmluvou sa realitná kancelária zaväzuje pre klienta vyvíjať činnosť tak, aby klient mal možnosť s treťou osobou – so záujemcom o kúpu, resp. nájom nehnuteľnosti uzavrieť kúpnu zmluvu alebo zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, resp. nájomnú zmluvu, za odmenu dohodnutú v sprostredkovateľskej zmluve, ktorú odmenu sa klient zaväzuje zaplatiť realitnej kancelárii, a to s cieľom dosiahnuť maximálnu spokojnosť klienta.

6.   Rozsah služieb realitnej kancelárie pri exkluzívnej (výhradnej) sprostredkovateľskej zmluve je: obhliadka nehnuteľnosti a odporučenie kúpnej ceny/výšky nájomného; inzercia na web stránke www.realityfree.sk (ďalej aj iba ako „web stránka REALITYFREE“) vypracovanie marketingovej stratégie za účelom propagácie nehnuteľnosti zahŕňajúcej umiestnenie plachty; zaistenie výpisu z katastra nehnuteľností a katastrálnej mapy; zaistenie prehliadok nehnuteľnosti so klientmi; uzavretie dohody o zložení rezervačného poplatku s kupujúcim a prevzatie rezervačného poplatku; zorganizovanie potrebných rokovaní zmluvných strán, ktoré sú nevyhnutné k uzatvoreniu zmluvy o notárskej úschove, prípadne zmluvy o budúcej kúpnej/nájomnej a kúpnej/nájomnej zmluvy; zaistenie úhrady; príprava štandardnej zmluvnej dokumentácie (zmluva o budúcej kúpnej alebo inej scudzovacej zmluve/nájomnej zmluve, kúpna alebo iná scudzovacia zmluva/nájomná zmluva, návrh na vklad); organizácia podpisu zmluvnej dokumentácie vrátane zabezpečenia overenia podpisov; podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vrátane zabezpečenia kolkov; odovzdanie nehnuteľnosti vrátane odpočtu meradiel a vypracovanie odovzdávacieho protokolu, zabezpečovanie, sprostredkovanie ďalších služieb (napr, sťahovacie služby, služby znalca, geodeta, hypotekárneho poradcu, atď...).

Partner predaja, resp. realitný maklér je samostatným podnikateľským subjektom a na základe zmluvy o spolupráci a poverenia realitnej kancelárie poskytuje klientom služby v mene a na účet realitnej kancelárie.

Pod kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti (kúpna zmluva), resp. iná scudzovacia zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti (napr. darovacia zmluva, zámenná zmluva, zmluva o vysporiadaní podielového spoluvlastníctva, a pod.), ako i zmluva o uzavretí budúcej kúpnej alebo inej scudzovacej zmluvy na prevod nehnuteľnosti (ďalej aj iba ako „kúpna zmluva“).

Realitná kancelária nezodpovedá klientovi za splnenie záväzkov tretích osôb (záujemcov o kúpu, kupujúcich), z uzavretých zmluvných vzťahov.

Realitná kancelária je povinná vynaložiť primerané úsilie, ktoré je spravodlivé od nej požadovať, aby overila správnosť a úplnosť informácií, ktoré jej poskytli klienti alebo tretie osoby (záujemcovia o kúpu, kupujúci), a ktoré poskytuje tretím osobám. V prípade dodržania tejto povinnosti nezodpovedá za škodu, ktorá bola nesprávnosťou alebo neúplnosťou informácií získaných od klientov, resp. od tretích osôb spôsobená.

Realitná kancelária ani jej partneri predaja a realitní makléri nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikne v prípade, že klient zamlčal či uviedol nepravdivé údaje ohľadom stavu nehnuteľnosti.

 

Obhliadka a rezervácia nehnuteľnosti

1.   Ak klient prejaví záujem o sprostredkovanie predaja alebo nájmu nehnuteľnosti, ktorá je jeho vlastníctvom, realitná kancelária pri podpise sprostredkovateľskej zmluvy vykoná jej obhliadku.

2.   Realitná kancelária pri obhliadke nehnuteľnosti – náboru nehnuteľnosti do ponuky realitnej kancelárie, oboznámi klienta s podstatnými pravidlami zabezpečenia predaja nehnuteľnosti cez realitnú kanceláriu.

3.   Realitná kancelária zabezpečí pre záujemcu, ktorý prejaví záujem o uzatvorenie kúpnej alebo nájomnej zmluvy na nehnuteľnosť ponúkanú realitnou kanceláriou, vstup na nehnuteľnosť za účelom obhliadky.

4.   Prístup na nehnuteľnosť zabezpečí realitná kancelária po dohode s vlastníkom nehnuteľnosti, ako aj so záujemcom o kúpu alebo nájom nehnuteľnosti.

5.   Realitná kancelária voči svojim klientom, ktorí sú vlastníkmi nehnuteľností, ktorých predaj alebo nájom realitná kancelária sprostredkováva, zabezpečí, aby počas obhliadky nevznikla na nehnuteľnosti škoda.

6.   Realitná kancelária pri obhliadke nehnuteľnosti vykoná záznam z obhliadky, ktorý obsahuje najmä špecifikáciu nehnuteľnosti, polohu a rozlohu nehnuteľnosti, popis jednotlivých častí nehnuteľnosti, popis príslušenstva nehnuteľnosti, popis zistených nedostatkov resp. vád zistených pri obhliadke, cenu za predávanú nehnuteľnosť, výšku odmeny (provízie) realitnej kancelárie atď.

7.   Realitná kancelária vykonáva obhliadku vždy v súčinnosti s vlastníkom nehnuteľnosti.

8.   Realitná kancelária pri vykonaní obhliadky vykoná fotografickú dokumentáciu nehnuteľnosti. Všetky uverejnené fotky, pôdorysy, texty sú majetkom realitnej kancelárie a nie je možné ich kopírovať bez písomného súhlasu realitnej kancelárie. Cena za porušenie pri jednej nehnuteľnosti je pevne stanovená vo výške 3.000,00 EUR (slovom: tritisíc eur).

9.   V prípade, ak má záujemca o kúpu nehnuteľnosti vážny záujem, je možné túto nehnuteľnosť rezervovať a nepredávať ďalej až do doby podpísania kúpnej zmluvy, ak záujemca o kúpu zloží rezervačný poplatok vlastníkovi nehnuteľnosti, resp. v mene vlastníka nehnuteľnosti na účet realitnej kancelárie. Rezervačný poplatok sa započítava do kúpnej ceny nehnuteľnosti rozpísanej v kúpnej zmluve. Pre účely zloženia rezervačného poplatku má realitná kancelária povinnosť viesť samostatný bankový účet, oddelene od účtu určeného pre bežnú prevádzku realitnej kancelárie. 

10. V prípade, ak záujemca o kúpu nehnuteľnosti nebude ochotný zložiť v realitnej kancelárií celú výšku dohodnutej rezervačnej zálohy, predávaná nehnuteľnosť bude inzerovaná ďalej až do doby zloženia celej dohodnutej rezervačnej zálohy záujemcom.

Odborná starostlivosť

1.   Realitná kancelária vykonáva pre klienta sprostredkovateľskú činnosť smerujúcu k uzatvoreniu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy s odbornou starostlivosťou.

2.   Realitná kancelária v rámci odbornej starostlivosti preverí existenciu vlastníckeho práva osoby, ktorá je predávajúcim nehnuteľnosti alebo prenajímateľom nehnuteľnosti, a to najmä z príslušného listu vlastníctva a na základe predloženia občianskeho preukazu vlastníka nehnuteľnosti.

3.   Realitná kancelária preverí existenciu tiarch, najmä ako sú záložné práva alebo vecné bremená viaznuce k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom sprostredkovania.

4.   V prípade, ak je klientom realitnej kancelárie záujemca o kúpu nehnuteľnosti, realitná kancelária oboznámi tohto klienta s existenciou tiarch viaznucich k nehnuteľnosti, a to ihneď, ako sa o tejto skutočnosti dozvie; v prípade, že je realitnej kancelárii táto skutočnosť známa už pri uzatváraní sprostredkovateľskej zmluvy s klientom, oboznámi realitná kancelária klienta s existenciou tiarch už pri podpise tejto sprostredkovateľskej zmluvy.

5.   Realitná kancelária preverí technický stav nehnuteľnosti, ktorá je predmetom sprostredkovania a to najmä, či nehnuteľnosť nemá žiadne právne ani faktické vady.

6.   V prípade, ak je klientom realitnej kancelárie záujemca o kúpu nehnuteľnosti a ak realitná kancelária zistí existenciu právnych alebo faktických vád na nehnuteľnosti, oboznámi ho s touto skutočnosťou, a to ihneď, ako sa o tejto skutočnosti dozvie; v prípade, že je realitnej kancelárii táto skutočnosť známa už pri uzatváraní sprostredkovateľskej zmluvy s klientom, oboznámi realitná kancelária klienta s existenciou vád už pri podpise tejto sprostredkovateľskej zmluvy.

Uverejňovanie ponuky

1.   Realitná kancelária v rámci sprostredkovateľskej činnosti uverejňuje ponuky na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľností v elektronických a tlačených médiách podľa vlastného výberu.

2.   Realitná kancelária v rámci uverejnenia ponuky na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľností uverejní v tlačených alebo elektronických médiách, zverejní špecifikáciu nehnuteľnosti, a to najmä polohu, rozlohu nehnuteľnosti, jej členenie a stručný opis jednotlivých častí nehnuteľnosti; realitná kancelária podľa vlastného uváženia uverejní v rámci ponuky na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľnosti aj obrazové vyobrazenie nehnuteľnosti.

3.   Realitná kancelária zabezpečí opakované uverejnenie ponuky na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľnosti tak, aby ponuka realitnej kancelárie bola medzi ponukami konkurenčných realitných kancelárií čo najviac sprístupnená potencionálnemu záujemcovi o uzavretie kúpnej alebo nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nehnuteľnosť inzerovaná v rámci ponuky na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľností.

4.   Ak nastane zmena údajov obsiahnutých v ponuke na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľnosti, zabezpečí realitná kancelária aktualizáciu týchto údajov obsiahnutých v ponuke na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľnosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o zmene údajov dozvie.

5.   Realitná kancelária pri uverejňovaní údajov uverejnených v rámci ponuky na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľností, a to najmä pri uverejňovaní obrazovej dokumentácie nehnuteľnosti dbá na to, aby uverejnením týchto údajov nebolo narušené súkromie vlastníka nehnuteľnosti.

6.   Náklady spojené s inzerciou ponuky na predaj, kúpu alebo prenájom nehnuteľnosti znáša realitná kancelária.

Odmena                        

Nárok na odmenu vzniká realitnej kancelárii až dňom podpisu kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy, ktorej uzavretie je predmetom sprostredkovateľskej zmluvy uzatvorenej medzi realitnou kanceláriou a klientom.

Konkrétna výška odmeny realitnej kancelárie je individuálne dohodnutá v rámci sprostredkovateľskej zmluvy uzatvorenej medzi realitnou kanceláriou a klientom, a to v závislosti od ceny predávanej nehnuteľnosti. Odmena môže byť dojednaná v sprostredkovateľskej zmluve ako paušálna, percentom z predajnej/kúpnej ceny alebo ako rozdiel medzi predajnou cenou a cenou požadovanou klientom. Ak je realitná kancelária platcom DPH, k odmene sa pripočíta DPH podľa platných právnych predpisov.

3.   Realitná kancelária má nárok na odmenu, aj za predpokladu, že k uzatvoreniu kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy, ktorej uzatvorenie bolo predmetom sprostredkovateľskej zmluvy, došlo po skončení platnosti tejto sprostredkovateľskej zmluvy, ak k uzavretiu kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy došlo v súvislosti s činnosťou realitnej kancelárie.

4.   Realitná kancelária má nárok na odmenu aj v prípade, ak klient uzavrie bez ďalšej súčinnosti realitnej kancelárie kúpnu zmluvu alebo nájomnú zmluvu s treťou osobou, ktorú mu označila realitná kancelária ako osobu vhodnú na uzavretie kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy (napr. tak, že s určenou osobou vykonal ohliadku nehnuteľnosti).

Záverečné ustanovenia

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv a zmluvných vzťahov s klientmi a tretími osobami a platia pre všetky záväzkové vzťahy, pokiaľ nie sú konkrétnou zmluvou výslovne zmenené alebo vylúčené. 

Účelom týchto VOP je upraviť vzájomné práva a povinnosti medzi realitnou kanceláriou, klientmi a tretími osobami v súvislosti s vykonávaním realitnej činnosti realitnej kancelárie.

Po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného exkluzívnou (výhradnou) zmluvou sa klient zaväzuje, že nebude priamo alebo nepriamo kontaktovať tretie osoby za účelom rokovania o uzavretí akejkoľvek zmluvy vedúcej k prevodu vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti, v prospech ktorejkoľvek tretej osoby, resp. nájmu/podnájmu predmetnej nehnuteľnosti; neuzavrie s tretími osobami, s ktorými mu realitná kancelária navrhovala uzavretie zmluvy, ani s akýmikoľvek inými tretími osobami zmluvu vedúcu k prevodu vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti, resp. nájmu/podnájmu predmetnej nehnuteľnosti, bez sprostredkovateľskej činnosti realitnej kancelárie ani nebude vyvíjať žiadne kroky, ktoré by viedli k uzatvoreniu takejto zmluvy bez sprostredkovateľskej činnosti realitnej kancelárie; neuzavrie sprostredkovateľskú alebo obdobnú zmluvu s inou fyzickou alebo právnickou osobou. V opačnom prípade sa klient zaväzuje uhradiť realitnej kancelárii zmluvnú pokutu vo výške dojednanej odmeny realitnej kancelárie.

Pokiaľ bola sprostredkovateľská zmluva uzatvorená mimo prevádzkových priestorov realitnej kancelárie, klient v právnom režime spotrebiteľa má právo od tej sprostredkovateľskej zmluvy odstúpiť, v lehote do 14 dní od jej uzatvorenia – podpísania zmluvnými stranami, a to na základe formulára na odstúpenie.

Klient v právnom režime spotrebiteľa vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od sprostredkovateľskej zmluvy, po úplnom poskytnutí služby zo strany realitnej kancelárie podľa sprostredkovateľskej zmluvy, stráca právo na odstúpenie od sprostredkovateľskej zmluvy v zmysle týchto VOP.

Klient môže uplatniť svoje výhrady, nespokojnosť, pochybnosti alebo iné pripomienky k činnosti realitnej kancelárie (ďalej len ako „reklamácie“) u príslušnej realitnej kancelárii alebo priamo elektronickou formou. Formulár Reklamačného protokolu, ako aj Reklamačný poriadok REALITYFREE je v elektronickej podobe k dispozícii na webovej stránke REALITYFREE.

Realitná kancelária potvrdzuje, že osobné údaje jej klientov sú spracúvané v súlade s legislatívnymi požiadavkami vyplývajúcimi z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a súvisiacich právnych predpisov budú použité iba s ich súhlasom pre naplnenie účelu zmlúv súvisiacich s kúpou a predajom, nájmom nehnuteľnosti, inak sú utajené. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v osobitnom dokumente s názvom Zásady spracúvania osobných údajov REALITYFREE (GDPR).

Každý návrh smerujúci k uzatvoreniu kúpnej zmluvy s kupujúcim, ktorý vyhovuje požiadavkám vlastníka nehnuteľnosti, je realitná kancelária povinná bezodkladne prejednať s vlastníkom nehnuteľnosti.

Realitná kancelária sa zaväzuje pre potreby vlastníka nehnuteľnosti a záujemcu o kúpu nehnuteľností uschovať všetky doklady a kópie kúpnych zmlúv, ktoré sa dostali do jej dispozície v súvislosti s jej činnosťou podľa sprostredkovateľskej zmluvy a týchto VOP.

Realitná kancelária a jej partneri predaja a realitní makléri sú povinní dodržiavať Etický kódex REALITYFREE, ktorého znenie je zverejnené na webovej stránke REALITYFREE.

Klient nie je oprávnený postúpiť svoje práva, povinnosti a pohľadávky vyplývajúce z uzatvorených obchodných prípadov na základe sprostredkovateľskej zmluvy na tretie osoby bez súhlasu realitnej kancelárie.

Pokiaľ je v ustanoveniach sprostredkovateľskej zmluvy alebo týchto VOP uvedené, že realitná kancelária zabezpečí, myslí sa tým, že zariadi záležitosť na náklady klienta.

Každá aktualizácia alebo zmena týchto VOP bude zverejnená po jej doplnení na webovej stránke REALITYFREE.

V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie VOP stane neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, takéto neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie nebude mať vplyv na ostatné ustanovenia VOP. Realitná kancelária v tomto prípade nahradí napadnuté ustanovenie platným, účinným a vymáhateľným ustanovením, za podmienky zachovania hospodárskeho a právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.

Tieto VOP sa primerane vzťahujú aj na ustanovenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej medzi klientom, kupujúcim a realitnou kanceláriou.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich podpisu.

Tieto VOP strácajú účinnosť po nadobudnutí účinnosti neskorších VOP.

Realitná kancelárie vyhlasuje, že aj elektronický, digitalizovaný podpis podpisujúcej osoby na sprostredkovateľskej zmluve, týchto VOP, ostatných interných predpisoch a iných dokumentoch realitnej kancelárie a REALITYFREE sa považuje za vlastnoručný podpis podpisujúcej osoby a má právny účinok rovnocenný s vlastnoručným podpisom podpisujúcej osoby. Elektronické podpisovanie sa uskutočňuje prostredníctvom tabletu, ktorý je v dispozícii podpisujúcej osoby, čo je v podstate obdoba papierovej verzie dokumentu a podpisujúca osoba je prítomná v rámci podpisovania. Na tablete bude zobrazený dokument, ktorý má podpisujúca osoba podpísať. V časti dokumentu, v priestore pre podpisy, podpisujúca osoba dokument podpíše špeciálnym perom (alebo prstom) priamo na obrazovku, pričom bude tento podpis spojený s daným dokumentom. Tento spôsob podpisovania zabezpečuje identifikáciu podpisujúcej osoby (jej prítomnosť), obsah dokumentu a priamo v rámci dokumentu autentický podpis. 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument na stiahnutie

Všeobecné obchodné podmienky REALITYFREE zo dňa 08.03.2024 (24.60 kB)  Otvoriť Stiahnuť